Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2021 w Mieście i Gminie Piotrków Kujawski
oraz zaprasza do składania ofert

I. Cel konkursu.
Konkurs ma na celu wyłonienie oferty i wsparcie organizacji pozarządowej w realizacji zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej, podejmowanych na rzecz zaspokojenia potrzeb i poprawy warunków oraz podnoszenia aktywności fizycznej mieszkańców
i zagospodarowania czasu wolnego, w szczególności zapewnienie edukacji sportowej dzieci
i młodzieży.
W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, prowadzące działalność na terenie miasta i Gminy Piotrków Kujawski lub na rzecz jej mieszkańców.

II. Rodzaje zadań objętych konkursem.
Konkurs ofert dotyczy wsparcia zadania poprzez realizację przedsięwzięć z następującego zakresu:
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2021 w Mieście i Gminie Piotrków Kujawski.

III. Formy realizacji zadania.
Zadanie może być realizowane w różnych formach:
• rozwój fizyczny dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez uczestnictwo
w zorganizowanych formach szkolenia sportowego;
• rozwój sportu masowego dzieci, młodzieży i dorosłych;
• pomoc w szkoleniu dzieci, młodzieży i dorosłych uzdolnionych sportowo, w tym zakup sprzętu sportowego;
• prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych;
• organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych lokalnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich promujących Miasto i Gminę Piotrków Kujawski;
• prowadzenie integracji sportowo-rekreacyjnej dla osób z różnym rodzajem niepełnosprawności;

IV. Termin realizacji zadania.
1. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od 1 października 2021 r. do 15 listopada 2021 r.
2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, przyjętymi standardami oraz zgodnie z warunkami wynikającymi z zawartych umów.

V. Wysokość środków publicznych.
1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 4 000,00 zł.
2. Kwota wsparcia może ulec zmianie, jeżeli zaistnieje koniczność zmiany budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2021 rok, w części przeznaczonej na realizację w/w zadań z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

VI. Termin i warunki składania ofert.
1. Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach z napisem „Konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2021 w Mieście i Gminie Piotrków Kujawski” w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, pok. nr 12 lub nadesłać pocztą w terminie do dnia 24 września 2021 r. do godz. 15.30.
2. Do oferty, której wzór zamieszczony jest w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) oraz na stronie internetowej Urzędu, należy dołączyć:
• dokument rejestrowy stanowiący o podstawie prawnej działalności oferenta; za aktualny uznaje się dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do złożenia ofert,
• sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2020 rok,
• oświadczenie o nie działaniu w celu osiągnięcia zysku,
• statut organizacji bądź inny dokument określający przedmiot działalności oferenta.
3. Informacje uzupełniające:
• dokumenty winny być złożone w postaci oryginału lub kopii,
• kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do działania w imieniu oferenta,
• nie przewiduje się możliwości uzupełniania ofert po upływie terminu do ich złożenia,
• termin składania ofert jest ostateczny i o jego zachowaniu decyduje data złożenia oferty w Urzędzie,
• złożenie oferty po terminie spowoduje jej zwrot bez otwierania,
• złożenie oferty niekompletnej lub z brakami formalnymi wyklucza oferenta
z dalszego postępowania konkursowego.

VII. Rozpatrywanie ofert.
1. Oferty podlegają analizie formalnej.
2. Oferty spełniające wymagania formalne podlegają ocenie merytorycznej. Oceny dokonuje Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza.
3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa od kwoty wnioskowanej oraz przeznaczonej w budżecie na realizację danego zadania.
4. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 28 września 2021 r.

VIII. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
1. Wartość merytoryczna programu.
2. Kwalifikacje kadry prowadzącej zajęcia.
3. Odbiorcy projektu.
4. Zgodność projektu z celami statutowymi organizacji.
5. Liczba osób objętych projektem.
6. Realność wykonania zadania.
7. Baza materialna.
8. Koszty realizacji zadania (zasadność, efektywność, oszczędność).
9. Udział środków własnych i środków z innych źródeł niż dotacja z budżetu Miasta
i Gminy.
10. Wykonanie i rozliczenie się z zadań zlecanych danej organizacji w okresie wcześniejszym.

IX. Zasady przyznawania dotacji.
1. Zlecenie zadania publicznego i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz innych właściwych przepisów.
2. Złożenie oferty w konkursie na realizację zadania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
3. Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski przyznaje w drodze zarządzenia dotacje na realizację oferty wyłonionej w konkursie, po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Konkursowej oceniającej poszczególne oferty.
4. Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną i finansową oferenta.
5. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy z zachowaniem formy pisemnej wg wzoru określonego Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). W umowie zawartej z oferentem zostaną uregulowane szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania
i rozliczenia zadania, w tym wysokość przyznanej dotacji.
6. Decyzję o wysokości dotacji podejmuje Burmistrz. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent przed podpisaniem umowy może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania.
7. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu zadania w przypadku przyznania mu dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.
8. Dotacja będzie przekazywana na rachunek bankowy wskazany przez wybranego oferenta, w terminach ustalonych przez strony w umowie.
9. Kwota wsparcia realizacji zadania może ulec zmniejszeniu, jeżeli zaistnieje konieczność zmniejszenia budżet gminy z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
10. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego
z wykonanego zadania zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

X. Postanowienia końcowe.
1. Po ogłoszeniu wyników konkursu następuje podpisanie umowy na realizację projektu.
2. Dotacji nie można wykorzystać na cele inne niż przewidziane we wniosku
i uwzględnione w umowie pod rygorem zwrotu dotacji wraz z ustawowymi odsetkami.
3. Przewiduje się prowadzenie monitoringu realizacji programu ze strony pracowników Urzędu Miasta i Gminy.
4. Niewykorzystane środki podlegają zwrotowi.
5. Informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Sekretarz
lub Skarbnik Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 399
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy
Nazwa: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2021
Osoba, która wytworzyła informację: Sławomir Henryk Bogucki - Burmistrz
Osoba, która udostępnia informację: Piotr Zbawicki
Data wytworzenia informacji: 02.09.2021 12:19:11
Data udostępnienia informacji: 02.09.2021 12:23:08
Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2021 12:26:02
Rejestr zmian