Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZARZĄDZENIE NR 54/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY
PIOTRKÓW KUJAWSKI
z dnia 7 października 2021 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok"
Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z § 1 Uchwały Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2011 r. Nr 26, poz. 183) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Przeprowadzić konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.
2. Konsultacje należy przeprowadzić w terminie od 8 października 2021 r. do 2 listopada 2021 r.
§ 2. Komunikat w sprawie konsultacji należy zamieścić na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.


Burmistrz Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski
Sławomir Henryk Bogucki

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData