Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba
zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu,
publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1449).

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego
przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej
placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) wymagane dokumenty:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju publicznej

szkoły

b) życiorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację

o:

-
stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
-
stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
-
stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej
nauczycielem,

c) oświadczenia zawierającego następujące dane osobowe kandy
data:
-
imię (imiona) i nazwisko,
-
datę i miejsce urodzenia,
-
obywatelstwo,
-
miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
d) poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów

potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy,
o którym mowa w lit. b: świadectw
pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres

zatrudnienia,

e)
poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia
, w tym dyplomu ukończenia studiów
pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub

świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa

ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzani
a oświatą,
f)
w przypadku cudzoziemca - poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:
-
dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia
7 października 1999 r. o języku polskim
(Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub
-
dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych
studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

-
dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka
polskiego,

g) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaś
wiadczenia lekarskiego
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

h) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

i) oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j) oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych

z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym m
owa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 289),

k) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia

18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa

państwa z lat 1944
-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633) - w przypadku
kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

l) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia

nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego
- w przypadku nauczyciela,
m) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny

dorobku zawodowego
- w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
n)
w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenia, że kandydat nie był
prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w
art. 76 ust. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762), lub karą dyscyplinarną,
o której mowa w
art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183
z późn. zm.),

o) oświadczenia, że kandydat ma pełną
zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw
publicznych.

III. Oferty należy składać w terminie do dnia 8 kwietnia 2022 roku w Urzędzie Miasta
i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski,
w godzinach pracy Urzędu:

a) w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym kandydata i dopiskiem „Konkurs
na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrkowie
Kujawskim”.

b) dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej, przy czym oferta taka powinna być
opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym e-PUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki
do oferty.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną
powiadomieni indywidualnie.

Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu będą udzielane przez dyrektora Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkól w Piotrkowie Kujawskim, ul Włocławska 37, 88-230
Piotrków Kujawski pod numerem telefonu: 54 2654 066.

IV. Klauzula informacyjna
Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO):

1. Administratorem danych osobowych kandydata na stanowisko dyrektora jest Burmistrz Miasta
i Gminy Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski.

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
jest Pan Zbigniew Tumiński, e-mail iod@piotrkowkujawski.pl

3. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora szkoły
wymienionej w niniejszym ogłoszeniu. Podstawą prawną przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e

RODO.

4. Kandydatowi na stanowisko dyrektora przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich
sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia
danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia konkursów na stanowisko
dyrektora szkoły, wymienionej w niniejszym ogłoszeniu. W przypadku niepodania danych nie będzie
możliwe przeprowadzenie procedury konkursowej na stanowiska dyrektorów placówek
oświatowych.

6. Dane udostępnione przez kandydata nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa oraz podmioty upoważnione
z mocy odrębnych przepisów do udziału w komisji konkursowej.

7. Dane udostępnione przez kandydata nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData