Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XIII/80/2019 z dnia 20 grudnia 2019 - w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2020Uchwała nr XIII/79/2019 z dnia 20 grudnia 2019 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2020 -2029Uchwała nr XIII/78/2019 z dnia 20 grudnia 2019 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019Uchwała nr XIII/77/2019 z dnia 20 grudnia 2019 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2019- 2029Uchwała nr XIII/76/2019 z dnia 20 grudnia 2019 - w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową,przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną drógUchwała nr XIII/75/2019 z dnia 20 grudnia 2019 - w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Piotrków Kujawski na rok szkolny 2019/2020Uchwała nr XIII/74/2019 z dnia 20 grudnia 2019 - w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub GminęUchwała nr XIII/73/2019 z dnia 20 grudnia 2019 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2020 rokUchwała nr XIII/72/2019 z dnia 20 grudnia 2019 - w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro GłuszyńskieUchwała nr XIII/71/2019 z dnia 20 grudnia 2019 - w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim na 2020 rokUchwała nr XIII/70/2019 z dnia 20 grudnia 2019 - w sprawie Statutu Miasta i Gminy Piotrków KujawskiUchwała nr XII/69/2019 z dnia 29 listopada 2019 - w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywająsię z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminyUchwała nr XII/68/2019 z dnia 29 listopada 2019 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019Uchwała nr XII/67/2019 z dnia 29 listopada 2019 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2019- 2029Uchwała nr XII/66/2019 z dnia 29 listopada 2019 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi RadziejowskiemuUchwała nr XII/65/2019 z dnia 29 listopada 2019 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi RadziejowskiemuUchwała nr XII/64/2019 z dnia 29 listopada 2019 - w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionychUchwała nr XII/63/2019 z dnia 29 listopada 2019 - w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowejUchwała nr XII/62/2019 z dnia 29 listopada 2019 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychUchwała nr XII/61/2019 z dnia 29 listopada 2019 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomościUchwała nr XII/60/2019 z dnia 29 listopada 2019 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrków KujawskiUchwała nr XII/59/2019 z dnia 29 listopada 2019 - w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok"Uchwała nr XI/58/2019 z dnia 31 października 2019 - w sprawie wyboru ławnikaUchwała nr XI/57/2019 z dnia 31 października 2019 - w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnychUchwała nr X/56/2019 z dnia 27 września 2019 - zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat na gospodarowanie odpadami komunalnymiUchwała nr X/55/2019 z dnia 27 września 2019 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019Uchwała nr X/54/2019 z dnia 27 września 2019 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2019-2029Uchwała nr X/53/2019 z dnia 27 września 2019 - zmieniająca uchwałę Nr III/19/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2019 rokUchwała nr X/52/2019 z dnia 27 września 2019 - w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawki procentowej od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, zabudowanych na cele mieszkaniowe, w prawo własności tych gruntówUchwała nr X/51/2019 z dnia 27 września 2019 - w sprawie wniosku o wypłatę dodatku energetycznegoUchwała nr X/50/2019 z dnia 27 września 2019 - w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2018 - 2023Uchwała nr X/49/2019 z dnia 27 września 2019 - w sprawie rozpatrzenia petycjiUchwała nr X/48/2019 z dnia 27 września 2019 - w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławnikówUchwała nr X/47/2019 z dnia 27 września 2019 - w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania zgłoszonego kandydata na ławnika sądowegoUchwała nr IX/46/2019 z dnia 28 czerwca 2019 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019Uchwała nr IX/45/2019 z dnia 28 czerwca 2019 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2019- 2029Uchwała nr IX/44/2019 z dnia 28 czerwca 2019 - w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2018-2023Uchwała nr IX/43/2019 z dnia 28 czerwca 2019 - w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piotrków KujawskiUchwała nr VIII/42/2019 z dnia 17 czerwca 2019 - w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rokUchwała nr VIII/41/2019 z dnia 17 czerwca 2019 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2018 rokUchwała nr VIII/40/2019 z dnia 17 czerwca 2019 - w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku w Piotrkowie Kujawskim i wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony pobyt dziecka, a także maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienieUchwała nr VIII/39/2019 z dnia 17 czerwca 2019 - w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznym przedszkolu i w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Piotrków KujawskiUchwała nr VIII/38/2019 z dnia 17 czerwca 2019 - w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski wotum zaufania za rok 2018Uchwała nr VII/37/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019Uchwała nr VII/36/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2019- 2029Uchwała nr VI/35/2019 z dnia 28 marca 2019 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019Uchwała nr VI/34/2019 z dnia 28 marca 2019 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2019- 2029Uchwała nr VI/33/2019 z dnia 28 marca 2019 - zmieniająca uchwałę Nr III/19/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2019 rokUchwała nr VI/32/2019 z dnia 28 marca 2019 - w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Piotrków Kujawski oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 rUchwała nr V/31/2019 z dnia 08 marca 2019 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019Uchwała nr V/30/2019 z dnia 08 marca 2019 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2019-2029Uchwała nr V/29/2019 z dnia 08 marca 2019 - w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020Uchwała nr V/28/2019 z dnia 08 marca 2019 - zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiUchwała nr V/27/2019 z dnia 08 marca 2019 - w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w 2019 rokuUchwała nr IV/26/2019 z dnia 31 stycznia 2019 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu