Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XXI/126/2020 z dnia 18 grudnia 2020 - w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2021Uchwała nr XXI/125/2020 z dnia 18 grudnia 2020 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2021-2029Uchwała nr XXI/124/2020 z dnia 18 grudnia 2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2020Uchwała nr XXI/123/2020 z dnia 18 grudnia 2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2020-2029Uchwała nr XXI/122/2020 z dnia 18 grudnia 2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Piotrków KujawskiUchwała nr XXI/121/2020 z dnia 18 grudnia 2020 - w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Piotrków KujawskiUchwała nr XXI/120/2020 z dnia 18 grudnia 2020 - w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim na 2021 rokUchwała nr XXI/119/2020 z dnia 18 grudnia 2020 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2021 rokUchwała nr XX/118/2020 z dnia 25 listopada 2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2020Uchwała nr XX/117/2020 z dnia 25 listopada 2020 - w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowejUchwała nr XX/116/2020 z dnia 25 listopada 2020 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychUchwała nr XX/115/2020 z dnia 25 listopada 2020 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomościUchwała nr XX/114/2020 z dnia 25 listopada 2020 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrków KujawskiUchwała nr XX/113/2020 z dnia 25 listopada 2020 - w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z organizacjami poza rządowymi oraz podmiotami ,o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok"Uchwała nr XIX/112/2020 z dnia 28 września 2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2020Uchwała nr XIX/111/2020 z dnia 28 września 2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2020-2029Uchwała nr XIX/110/2020 z dnia 28 września 2020 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków KujawskiUchwała nr XIX/109/2020 z dnia 28 września 2020 - w sprawie wysokości diety dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej-sołtysaUchwała nr XIX/108/2020 z dnia 28 września 2020 - w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Miejskiej w Piotrkowie KujawskimUchwała nr XIX/107/2020 z dnia 28 września 2020 - w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim doprowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnymUchwała nr XIX/106/2020 z dnia 28 września 2020 - w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Piotrków KujawskiUchwała nr XVIII/105/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2020-2029Uchwała nr XVIII/104/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 - w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Piotrków Kujawski na rok szkolny 2020/2021Uchwała nr XVII/103/2020 z dnia 30 czerwca 2020 - w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rokUchwała nr XVII/102/2020 z dnia 30 czerwca 2020 - w sprawie za twierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2019 rokUchwała nr XVII/101/2020 z dnia 30 czerwca 2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2020Uchwała nr XVII/100/2020 z dnia 30 czerwca 2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2020-2029Uchwała nr XVII/99/2020 z dnia 30 czerwca 2020 - zmieniająca uchwałę Nr XIII/73/2019 z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2020 rokUchwała nr XVII/98/2020 z dnia 30 czerwca 2020 - w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski wotum zaufania za rok 2019Uchwała nr XVI/97/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2018-2023Uchwała nr XVI/96/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 - w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Piotrków KujawskiUchwała nr XV/95/2020 z dnia 27 marca 2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2020Uchwała nr XV/94/2020 z dnia 27 marca 2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2020-2029Uchwała nr XV/93/2020 z dnia 27 marca 2020 - w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro GłuszyńskieUchwała nr XV/92/2020 z dnia 27 marca 2020 - w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021Uchwała nr XV/91/2020 z dnia 27 marca 2020 - w sprawie rozpatrzenia petycjiUchwała nr XV/90/2020 z dnia 27 marca 2020 - zmieniająca uchwałę wsprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze i tryb ich pobieraniaUchwała nr XV/89/2020 z dnia 27 marca 2020 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2020-2022Uchwała nr XV/88/2020 z dnia 27 marca 2020 - w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodszeUchwała nr XV/87/2020 z dnia 27 marca 2020 - w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w 2020 rokuUchwała nr XIV/86/2020 z dnia 21 stycznia 2020 - w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub GminęUchwała nr XIV/85/2020 z dnia 21 stycznia 2020 - uchylająca uchwałę w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub GminęUchwała nr XIV/84/2020 z dnia 21 stycznia 2020 - w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiUchwała nr XIV/83/2020 z dnia 21 stycznia 2020 - w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznejUchwała nr XIV/82/2020 z dnia 21 stycznia 2020 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty obowiązującej na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowymUchwała nr XIV/81/2020 z dnia 21 stycznia 2020 - w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski