Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XXX/201/2021 z dnia 28 grudnia 2021 - zmieniająca uchwałę Nr XXI/119/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2021 rokUchwała nr XXX/200/2021 z dnia 28 grudnia 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2021Uchwała nr XXX/199/2021 z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2022Uchwała nr XXX/198/2021 z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2022 -2029Uchwała nr XXX/197/2021 z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie rozpatrzenia skargiUchwała nr XXX/196/2021 z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim na 2022 rokUchwała nr XXX/195/2021 z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2022 rokUchwała nr XXIX/194/2021 z dnia 15 grudnia 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2021Uchwała nr XXIX/193/2021 z dnia 15 grudnia 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2021- 2029Uchwała nr XXIX/192/2021 z dnia 15 grudnia 2021 - zmieniająca uchwałę Nr XXI/119/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2021 rokUchwała nr XXIX/191/2021 z dnia 15 grudnia 2021 - w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2022-2026Uchwała nr XXVIII/190/2021 z dnia 26 listopada 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2021Uchwała nr XXVIII/189/2021 z dnia 26 listopada 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2021- 2029Uchwała nr XXVIII/188/2021 z dnia 26 listopada 2021 - w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Miejskiej w Piotrkowie KujawskimUchwała nr XXVIII/187/2021 z dnia 26 listopada 2021 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków KujawskiUchwała nr XXVIII/186/2021 z dnia 26 listopada 2021 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty obowiązującej na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowymUchwała nr XXVIII/185/2021 z dnia 26 listopada 2021 - w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowejUchwała nr XXVIII/184/2021 z dnia 26 listopada 2021 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychUchwała nr XXVIII/183/2021 z dnia 26 listopada 2021 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomościUchwała nr XXVIII/182/2021 z dnia 26 listopada 2021 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrków KujawskiUchwała nr XXVIII/181/2021 z dnia 26 listopada 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną drógUchwała nr XXVIII/180/2021 z dnia 26 listopada 2021 - w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie urzędowych nazw miejscowościUchwała nr XXVIII/179/2021 z dnia 26 listopada 2021 - w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Piotrków KujawskiUchwała nr XXVIII/178/2021 z dnia 26 listopada 2021 - w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok"Uchwała nr XXVII/177/2021 z dnia 28 października 2021 - w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnychUchwała nr XXVII/176/2021 z dnia 28 października 2021 - w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnychUchwała nr XXVII/175/2021 z dnia 28 października 2021 - w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnychUchwała nr XXVII/174/2021 z dnia 28 października 2021 - w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnychUchwała nr XXVII/173/2021 z dnia 28 października 2021 - w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnychUchwała nr XXVII/172/2021 z dnia 28 października 2021 - w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnychUchwała nr XXVII/171/2021 z dnia 28 października 2021 - w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnychUchwała nr XXVII/170/2021 z dnia 28 października 2021 - w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnychUchwała nr XXVII/169/2021 z dnia 28 października 2021 - w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnychUchwała nr XXVII/168/2021 z dnia 28 października 2021 - w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku w Piotrkowie Kujawskim i wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony pobyt dziecka, a także maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.Uchwała nr XXVII/167/2021 z dnia 28 października 2021 - zmieniająca uchwałę Nr XXVI/160/2021 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją źródeł niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Piotrków KujawskiUchwała nr XXVII/166/2021 z dnia 28 października 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiUchwała nr XXVII/165/2021 z dnia 28 października 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Piotrków KujawskiUchwała nr XXVI/164/2021 z dnia 29 września 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2021Uchwała nr XXVI/163/2021 z dnia 29 września 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2021- 2029Uchwała nr XXVI/162/2021 z dnia 29 września 2021 - zmieniająca uchwałę Nr XXI/119/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2021 rokUchwała nr XXVI/161/2021 z dnia 29 września 2021 - w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w gminie Piotrków Kujawski na rok szkolny 2021/2022Uchwała nr XXVI/160/2021 z dnia 29 września 2021 - w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją źródeł niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Piotrków KujawskiUchwała nr XXVI/159/2021 z dnia 29 września 2021 - w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiUchwała nr XXVI/158/2021 z dnia 29 września 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Piotrków KujawskiUchwała nr XXVI/157/2021 z dnia 29 września 2021 - w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Piotrków KujawskiUchwała nr XXVI/156/2021 z dnia 29 września 2021 - w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2021-2035.Uchwała nr XXVI/155/2021 z dnia 29 września 2021 - w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028"Uchwała nr XXV/154/2021 z dnia 23 lipca 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2021Uchwała nr XXIV/153/2021 z dnia 25 czerwca 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2021Uchwała nr XXIV/152/2021 z dnia 25 czerwca 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2021- 2029Uchwała nr XXIV/151/2021 z dnia 25 czerwca 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Radziejowskiego nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Piotrków KujawskiUchwała nr XXIV/150/2021 z dnia 25 czerwca 2021 - w sprawie nadania nazw ulicom i placomUchwała nr XXIV/149/2021 z dnia 25 czerwca 2021 - w sprawie zmiany nazwy ulicyUchwała nr XXIV/148/2021 z dnia 25 czerwca 2021 - w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2021 - 2032"Uchwała nr XXIV/147/2021 z dnia 25 czerwca 2021 - w sprawie ustanowienia herbu, flagi, sztandaru i pieczęci Gminy Piotrków KujawskiUchwała nr XXIII/146/2021 z dnia 28 maja 2021 - w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rokUchwała nr XXIII/145/2021 z dnia 28 maja 2021 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2020 rokUchwała nr XXIII/144/2021 z dnia 28 maja 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2021Uchwała nr XXIII/143/2021 z dnia 28 maja 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2021- 2029Uchwała nr XXIII/142/2021 z dnia 28 maja 2021 - w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski wotum zaufania za rok 2020Uchwała nr XXIII/141/2021 z dnia 28 maja 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Piotrków KujawskiUchwała nr XXIII/140/2021 z dnia 28 maja 2021 - w sprawie rozpatrzenia petycjiUchwała nr XXIII/139/2021 z dnia 28 maja 2021 - w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowegoUchwała nr XXIII/138/2021 z dnia 28 maja 2021 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Parkowej, Mostowej i Włocławskiej w Piotrkowie KujawskimUchwała nr XXIII/137/2021 z dnia 28 maja 2021 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Poznańskiej i Strażackiej w Piotrkowie KujawskimUchwała nr XXIII/136/2021 z dnia 28 maja 2021 - w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2021 - 2024".Uchwała nr XXII/135/2021 z dnia 17 marca 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2021Uchwała nr XXII/134/2021 z dnia 17 marca 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2021- 2029Uchwała nr XXII/133/2021 z dnia 17 marca 2021 - zmieniająca uchwałę Nr XXI/119/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2021 rokUchwała nr XXII/132/2021 z dnia 17 marca 2021 - w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2022Uchwała nr XXII/131/2021 z dnia 17 marca 2021 - w sprawie rozpatrzenia petycjiUchwała nr XXII/130/2021 z dnia 17 marca 2021 - w sprawie rozpatrzenia petycjiUchwała nr XXII/129/2021 z dnia 17 marca 2021 - w sprawie rozpatrzenia petycjiUchwała nr XXII/128/2021 z dnia 17 marca 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńczeUchwała nr XXII/127/2021 z dnia 17 marca 2021 - w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w 2021 roku