Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XXXVIII/258/2022 z dnia 29 grudnia 2022 - w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatkówUchwała nr XXXVII/257/2022 z dnia 19 grudnia 2022 - w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2023Uchwała nr XXXVII/256/2022 z dnia 19 grudnia 2022 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2023 -2029Uchwała nr XXXVII/255/2022 z dnia 19 grudnia 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2022Uchwała nr XXXVII/254/2022 z dnia 19 grudnia 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2022- 2029Uchwała nr XXXVII/253/2022 z dnia 19 grudnia 2022 - zmieniającą uchwałę Nr XXXI/215/2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2022 rokUchwała nr XXXVII/252/2022 z dnia 19 grudnia 2022 - w sprawie rozpatrzenia skargiUchwała nr XXXVII/251/2022 z dnia 19 grudnia 2022 - w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim na 2023 rokUchwała nr XXXVII/250/2022 z dnia 19 grudnia 2022 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2023 rokUchwała nr XXXVII/249/2022 z dnia 19 grudnia 2022 - w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Piotrków KujawskiUchwała nr XXXVI/248/2022 z dnia 25 listopada 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2022Uchwała nr XXXVI/247/2022 z dnia 25 listopada 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2022- 2029Uchwała nr XXXVI/246/2022 z dnia 25 listopada 2022 - w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowejUchwała nr XXXVI/245/2022 z dnia 25 listopada 2022 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychUchwała nr XXXVI/244/2022 z dnia 25 listopada 2022 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomościUchwała nr XXXVI/243/2022 z dnia 25 listopada 2022 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrków KujawskiUchwała nr XXXVI/242/2022 z dnia 25 listopada 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze i tryb ich pobierania.Uchwała nr XXXVI/241/2022 z dnia 25 listopada 2022 - w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazduUchwała nr XXXVI/240/2022 z dnia 25 listopada 2022 - w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok".Uchwała nr XXXV/239/2022 z dnia 30 września 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2022Uchwała nr XXXV/238/2022 z dnia 30 września 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2022- 2029Uchwała nr XXXV/237/2022 z dnia 30 września 2022 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radziejowskiemu w 2022 rokuUchwała nr XXXV/236/2022 z dnia 30 września 2022 - w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiUchwała nr XXXV/235/2022 z dnia 30 września 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w przedszkolu i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Piotrków KujawskiUchwała nr XXXV/234/2022 z dnia 30 września 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiUchwała nr XXXV/233/2022 z dnia 30 września 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Piotrków KujawskiUchwała nr XXXIV/232/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 - w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Piotrków Kujawski na rok szkolny 2022/2023Uchwała nr XXXIV/231/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 - w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w przedszkolu i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Piotrków KujawskiUchwała nr XXXIII/230/2022 z dnia 22 czerwca 2022 - w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rokUchwała nr XXXIII/229/2022 z dnia 22 czerwca 2022 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2021 rokUchwała nr XXXIII/228/2022 z dnia 22 czerwca 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2022Uchwała nr XXXIII/227/2022 z dnia 22 czerwca 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2022- 2029Uchwała nr XXXIII/226/2022 z dnia 22 czerwca 2022 - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu w 2022 rokuUchwała nr XXXIII/225/2022 z dnia 22 czerwca 2022 - zmieniająca uchwałę Nr XXXI/215/2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2022 rokUchwała nr XXXIII/224/2022 z dnia 22 czerwca 2022 - w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski wotum zaufania za rok 2021Uchwała nr XXXIII/223/2022 z dnia 22 czerwca 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną drógUchwała nr XXXIII/222/2022 z dnia 22 czerwca 2022 - w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Miasta i Gminy Piotrków KujawskiUchwała nr XXXIII/221/2022 z dnia 22 czerwca 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie do Stowarzyszenia gmin i powiatu Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej RadziejowaUchwała nr XXXII/220/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2022Uchwała nr XXXII/219/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2022- 2029Uchwała nr XXXII/218/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 - zmieniająca uchwałę Nr XXXI/208/2022 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkoweUchwała nr XXXI/217/2022 z dnia 25 marca 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2022Uchwała nr XXXI/216/2022 z dnia 25 marca 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2022- 2029Uchwała nr XXXI/215/2022 z dnia 25 marca 2022 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2022 rokUchwała nr XXXI/214/2022 z dnia 25 marca 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze i tryb ich pobieraniaUchwała nr XXXI/213/2022 z dnia 25 marca 2022 - w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta i Gminy Piotrków KujawskiUchwała nr XXXI/212/2022 z dnia 25 marca 2022 - w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2023Uchwała nr XXXI/211/2022 z dnia 25 marca 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiUchwała nr XXXI/210/2022 z dnia 25 marca 2022 - w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznejUchwała nr XXXI/209/2022 z dnia 25 marca 2022 - w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiUchwała nr XXXI/208/2022 z dnia 25 marca 2022 - w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkoweUchwała nr XXXI/207/2022 z dnia 25 marca 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Piotrków KujawskiUchwała nr XXXI/206/2022 z dnia 25 marca 2022 - w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkoweUchwała nr XXXI/205/2022 z dnia 25 marca 2022 - w sprawie wskazania przedstawiciela Miasta i Gminy Piotrków Kujawski do Rady Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w KruszwicyUchwała nr XXXI/204/2022 z dnia 25 marca 2022 - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w 2022 rokuUchwała nr XXXI/203/2022 z dnia 25 marca 2022 - w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domownikówUchwała nr XXXI/202/2022 z dnia 25 marca 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim