Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XLVIII/326/2023 z dnia 20 grudnia 2023 - w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2024Uchwała nr XLVIII/325/2023 z dnia 20 grudnia 2023 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2024 -2035Uchwała nr XLVIII/324/2023 z dnia 20 grudnia 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2023Uchwała nr XLVIII/323/2023 z dnia 20 grudnia 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2023- 2029Uchwała nr XLVIII/322/2023 z dnia 20 grudnia 2023 - w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielenia wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028.Uchwała nr XLVIII/321/2023 z dnia 20 grudnia 2023 - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028.Uchwała nr XLVIII/320/2023 z dnia 20 grudnia 2023 - w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim na 2024 rokUchwała nr XLVIII/319/2023 z dnia 20 grudnia 2023 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2024 rokUchwała nr XLVII/318/2023 z dnia 28 listopada 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2023Uchwała nr XLVII/317/2023 z dnia 28 listopada 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2023- 2029Uchwała nr XLVII/316/2023 z dnia 28 listopada 2023 - w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski do indywidualnego określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystychUchwała nr XLVII/315/2023 z dnia 28 listopada 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze i tryb ich pobierania.Uchwała nr XLVII/314/2023 z dnia 28 listopada 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Miejskiej w Piotrkowie KujawskimUchwała nr XLVII/313/2023 z dnia 28 listopada 2023 - w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych z terenu Miasta i Gminy Piotrków KujawskiUchwała nr XLVII/312/2023 z dnia 28 listopada 2023 - w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowejUchwała nr XLVII/311/2023 z dnia 28 listopada 2023 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychUchwała nr XLVII/310/2023 z dnia 28 listopada 2023 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomościUchwała nr XLVII/309/2023 z dnia 28 listopada 2023 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrków KujawskiUchwała nr XLVII/308/2023 z dnia 28 listopada 2023 - w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.Uchwała nr XLVI/307/2023 z dnia 27 października 2023 - w sprawie wyboru ławnikaUchwała nr XLVI/306/2023 z dnia 27 października 2023 - w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnychUchwała nr XLV/305/2023 z dnia 01 września 2023 - zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/250/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2023 rokUchwała nr XLV/304/2023 z dnia 01 września 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za rok 2023Uchwała nr XLV/303/2023 z dnia 01 września 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2023- 2029Uchwała nr XLV/302/2023 z dnia 01 września 2023 - w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Piotrkowie KujawskimUchwała nr XLV/301/2023 z dnia 01 września 2023 - w sprawie ustalenia stawek za 1 km przebiegu pojazdu niebędącego własnością Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Rady Miejskiej w Piotrkowie KujawskimUchwała nr XLV/300/2023 z dnia 01 września 2023 - w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Piotrkowie KujawskimUchwała nr XLV/299/2023 z dnia 01 września 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazduUchwała nr XLV/298/2023 z dnia 01 września 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznym przedszkolu i w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Piotrków KujawskiUchwała nr XLV/297/2023 z dnia 01 września 2023 - w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy informacji o kandydatach na ławników sądowychUchwała nr XLV/296/2023 z dnia 01 września 2023 - w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowychUchwała nr XLIV/295/2023 z dnia 02 czerwca 2023 - w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rokUchwała nr XLIV/294/2023 z dnia 02 czerwca 2023 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2022 rokUchwała nr XLIV/293/2023 z dnia 02 czerwca 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2023Uchwała nr XLIV/292/2023 z dnia 02 czerwca 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2023- 2029Uchwała nr XLIV/291/2023 z dnia 02 czerwca 2023 - w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski wotum zaufania za rok 2022Uchwała nr XLIV/290/2023 z dnia 02 czerwca 2023 - w sprawie dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Piotrków KujawskiUchwała nr XLIV/289/2023 z dnia 02 czerwca 2023 - w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Miejskiej w Piotrkowie KujawskimUchwała nr XLIV/288/2023 z dnia 02 czerwca 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze i tryb ich pobierania.Uchwała nr XLIV/287/2023 z dnia 02 czerwca 2023 - w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2022 i efektów jego realizacjiUchwała nr XLIII/286/2023 z dnia 31 marca 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2023Uchwała nr XLIII/285/2023 z dnia 31 marca 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2023- 2029Uchwała nr XLIII/284/2023 z dnia 31 marca 2023 - w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2024Uchwała nr XLIII/283/2023 z dnia 31 marca 2023 - w sprawie ustalenia stawek za 1 km przebiegu pojazdu niebędącego własnością Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Rady Miejskiej w Piotrkowie KujawskimUchwała nr XLIII/282/2023 z dnia 31 marca 2023 - zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/250/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2023 rokUchwała nr XLIII/281/2023 z dnia 31 marca 2023 - w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznejUchwała nr XLIII/280/2023 z dnia 31 marca 2023 - w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznejUchwała nr XLIII/279/2023 z dnia 31 marca 2023 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie Piotrków Kujawski na lata 2023-2027Uchwała nr XLIII/278/2023 z dnia 31 marca 2023 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2023 - 2025Uchwała nr XLIII/277/2023 z dnia 31 marca 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w 2023 rokuUchwała nr XLII/276/2023 z dnia 02 marca 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy ZabytkówUchwała nr XLII/275/2023 z dnia 02 marca 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Piotrków KujawskiUchwała nr XLI/274/2023 z dnia 17 lutego 2023 - w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy ZabytkówUchwała nr XLI/273/2023 z dnia 17 lutego 2023 - w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Piotrków KujawskiUchwała nr XL/272/2023 z dnia 03 lutego 2023 - w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznejUchwała nr XL/271/2023 z dnia 03 lutego 2023 - w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023Uchwała nr XL/270/2023 z dnia 03 lutego 2023 - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023Uchwała nr XL/269/2023 z dnia 03 lutego 2023 - w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazduUchwała nr XL/268/2023 z dnia 03 lutego 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieliUchwała nr XL/267/2023 z dnia 03 lutego 2023 - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w 2023 rokuUchwała nr XL/266/2023 z dnia 03 lutego 2023 - w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Piotrków KujawskiUchwała nr XL/265/2023 z dnia 03 lutego 2023 - w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłychUchwała nr XL/264/2023 z dnia 03 lutego 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkoweUchwała nr XL/263/2023 z dnia 03 lutego 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty obowiązującej na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowymUchwała nr XL/262/2023 z dnia 03 lutego 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiUchwała nr XL/261/2023 z dnia 03 lutego 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Piotrków KujawskiUchwała nr XXXIX/260/2023 z dnia 11 stycznia 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2023Uchwała nr XXXIX/259/2023 z dnia 11 stycznia 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2023- 2029